ΣΧΕΔΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» ΤΗΣ 31ης ΜΑΪΟΥ 2012 ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28

 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ

  1. Ανάκληση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου
  2. Μείωση αποδοχών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου
  3. Άδεια για την παροχή εγγύησης και/ ή εμπράγματης ασφάλειας υπέρ των εταιρειών του Ομίλου (θυγατρικών)

 

Θέμα 1ο : Ανάκληση των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου – Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

Αποφασίζεται η ανάκληση των μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε με την από 30/06/2009 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και η θητεία του οποίου έληγε την 30/06/2012.

Η Γενική Συνέλευση, μετά από διεξοδική συζήτηση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να εκλέξει σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, το οποίο θα είναι εξαμελές και θα αποτελείται από τα ακόλουθα μέλη του:

  1. Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου
  2. Αγγέλα Βαρβέρη συζ. Νικολάου Βαρβέρη
  3. Ευφροσύνη Βαρβέρη του Ευαγγέλου
  4. Γεώργιος Ντανάκας του Χρήστου
  5. Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου
  6. Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου

Η θητεία των ως άνω μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι λήγει την 31η Μαΐου 2015, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 21490/1920 και το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

Θέμα 2ο : Μείωση αποδοχών του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου

  Με απόφαση της από 30/06/2011 προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προεγκρίθηκε η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος  Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2011 – 30/06/2012. Η Γενική Συνέλευση προς τον σκοπό μείωσης των εξόδων της Εταιρείας, αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί τη μείωση της αμοιβής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013 κατά ποσοστό 25,08% επί των μηνιαίων καταβαλλόμενων αποδοχών του.

Θέμα 3ο : Άδεια για την παροχή εγγύησης και/ή εμπράγματης ασφάλειας υπέρ των εταιρειών του Ομίλου (θυγατρικών)

Αποφασίζεται να μη ληφθεί απόφαση από τη Γενική Συνέλευση σχετικά με την παροχή από την Εταιρεία εγγύησης και/ ή εμπράγματης ασφάλειας υπέρ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου καθώς δεν παρίσταται ανάγκη στην παρούσα φάση για την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.