ΣΧΕΔΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» ΤΗΣ 15ης ΝΟΕΜΒΡΊΟΥ 2012 – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28 ΚΑΙ ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000)

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

 1.      Εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.      Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.

 

Θέμα 1ο : Εκλογή ενός νέου μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση, την εκλογή, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας, ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Με την εκλογή ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, ο αριθμός τους θα φθάσει τα επτά (7) μέλη, σύμφωνα και με τον προβλεπόμενο από το άρθρο 9 του καταστατικού αριθμό των μελών από τρία (3) έως επτά (7).  Επομένως η εκλογή ενός ακόμη μέλους είναι σύμφωνη με το νόμο και το καταστατικό της εταιρείας.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ομόφωνα και παμψηφεί να εκλέξει, σύμφωνα με  το νόμο και  το καταστατικό της εταιρείας,  ως  νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου την κα Γώγου Παναγιώτα του Ηλία. Η διάρκεια της θητείας του ως άνω μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θα είναι η προβλεπόμενη στο άρθρο 9 του καταστατικού της εταιρείας και στην από 31/05/2012 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης για το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο και θα λήγει ταυτόχρονα με αυτή.

Θέμα 2ο : Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.

 Δεν υπάρχουν άλλες ανοικονώσεις και λοιπά θέματα.