ΣΧΕΔΙA ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» ΤΗΣ 29ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2012 – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

  1. Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2011 (01/01/2011 – 31/12/2011), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 – 31/12/2011), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.
  2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2011.
  3. Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2011.
  4. Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  5. Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012.
  6. Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.

 

Θέμα 1ο : Υποβολή και έγκριση της ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2011 (01.01.2011 – 31.12.2011), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01/01/2011 – 31/12/2011), καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

 

Κατ’ εφαρμογή του Καταστατικού και του κ.ν. 2190/1920, υποβάλλονται προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη χρήση 2011, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, απαρτιζόμενες από τον ισολογισμό, την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, την κατάσταση συνολικού αποτελέσματος, την κατάσταση μεταβολών της καθαρής θέσεως, την κατάσταση ταμειακών ροών και τις σχετικές σημειώσεις, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και εγκριθεί με την από 21/03/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της  εταιρείας.

Οι Μέτοχοι μπορούν να λάβουν από την ιστοσελίδα της εταιρείας (www.modabagno.gr.) αντίγραφο της Ετησίας Οικονομικής Εκθέσεως, στην οποία έχουν ενσωματωθεί οι ως άνω υποβαλλόμενες προς έγκριση οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας καθώς και οι επ’ αυτών εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των τακτικών ορκωτών ελεγκτών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται την έγκριση των ετησίων, απλών και ενοποιημένων, οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας για τη χρήση 2011, της Έκθεσης του Δ.Σ. και της Έκθεσης Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή

 

Θέμα 2ο : Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης του 2011.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την απαλλαγή των προσώπων που διετέλεσαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ως και τακτικοί ορκωτοί ελεγκτές της εταιρείας, κατά τη χρήση 2011, από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τα πεπραγμένα και, αντιστοίχως τον έλεγχο, της υπολόγου χρήσεως.

 

Θέμα 3ο : Έγκριση μη διανομής μερίσματος λόγω ζημιών της χρήσης 2011.

 

Εν όψει των ζημιών που σημείωσε η εταιρεία κατά τη χρήση 2011, όπως αποτυπώνονται και προκύπτουν από τις ως άνω οικονομικές καταστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται τη μη διανομή μερίσματος, για τη διαχειριστική χρήση 2011, προς τους μετόχους της εταιρείας.

Θέμα 4ο : Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Με απόφαση της από 30/06/2011 προηγούμενης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων προεγκρίθηκε η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2011- 30/06/2012. Τα χρήματα αυτά κατεβλήθησαν, αφού έγιναν οι προβλεπόμενες κρατήσεις, οι οποίες απεδόθησαν αρμοδίως.

Η Γενική Συνέλευση εγκρίνει την ως άνω ληφθείσα αμοιβή για το διάστημα 01/07/2011- 30/06/2012 και κατόπιν της από 31/05/2012  Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με την οποία αποφασίστηκε ομόφωνα και παμψηφεί η μείωση της αμοιβής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013 κατά ποσοστό 25,08% επί των μηνιαίων καταβαλλόμενων αποδοχών του, προεγκρίνει το ποσό αυτό ως μηνιαία αμοιβή του Προέδρου του Δ.Σ. και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από  01/07/2012 – 30/06/2013.

Περαιτέρω, η Γενική Συνέλευση προεγκρίνει την καταβολή αμοιβής στο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεώργιο Βασιλειάδη για το χρονικό διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013.

 

Θέμα 5ο : Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση 2012.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή, για τη χρήση από 01.01.2012 έως 31.12.2012, των ακόλουθων  προσώπων ως  ελεγκτών της εταιρείας, ήτοι:

α) του κ. Βασίλειου Πάλμου του Ηλία, πτυχιούχου του Παντείου Πανεπιστημίου Αθηνών του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης, με Α.Δ.Τ. Π 723608/92 και ΑΜ ΣΟΕ 33311, ως Τακτικού Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας και

β) του κυρίου Κωνσταντίνου Αποστόλου του Αποστόλου, πτυχιούχου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ), με Α.Δ.Τ. Ρ 539330/95 και ΑΜ ΣΟΕ 32901, ως Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή της εταιρείας.

Θέμα 6ο : Διάφορες ανακοινώσεις – Λοιπά θέματα.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο εισηγείται στην Τακτική Γενική Συνέλευση την εκλογή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 των ακόλουθων μελών της Επιτροπής Ελέγχου:

  1. Ευφροσύνη Βαρβέρη του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος
  2. Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος
  3. Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος