«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» διακριτικός τίτλος «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» – ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13823/06/Β/86/28 και ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000343901000

Συνολικός Αριθμός Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

 Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.», γνωστοποιεί, βάσει του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, την 22/10/2012, ημερομηνία δημοσίευσης – ανάρτησης της Πρόσκλησης των μετόχων σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 15η Νοεμβρίου 2012, ανέρχεται σε 18.810.000 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χαλάνδρι,22/10/2012