«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 29/06/2012

________________­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________________

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 29/06/2012 η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εισηγμένης ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι κατέχοντες 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών, εκπροσωπούντες το 85,94% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Επομένως, η Γενική Συνέλευση συνεδρίασε έγκυρα, ευρισκόμενη σε απαρτία. Οι μέτοχοι της εταιρείας «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Εγκρίθηκαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000, έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση 2011 (εταιρικές και ενοποιημένες) μετά της σχετικής Εκθέσεως του Δ.Σ. και της Εκθέσεως Ελέγχου του Ορκωτού Ελεγκτή, οι οποίες έχουν συνταχτεί σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τη χρήση 01/01/2011 – 31/12/2011.

3. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μη διανομή μερίσματος στους κατόχους μετοχών της εταιρείας εν όψει των ζημιών που εμφάνισε η εταιρεία κατά τη χρήση 2011.

4. Εγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μηνιαία αμοιβή του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το χρονικό διάστημα από 01/07/2011 – 30/06/2012 και προεγκρίθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η αμοιβή αυτή μειωμένη κατά ποσοστό 25,08% μηνιαίως για το διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013 καθώς και η αμοιβή του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γεωργίου Βασιλειάδη για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013 με τον ίδιο αριθμό ψήφων μέχρι του ποσού των ευρώ τριών χιλιάδων (3.000,00) μηνιαίως.

Εγκρίθηκαν επίσης, ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, οι καταβληθείσες μέχρι την 31/12/2011 και από 01/01/2012 μέχρι 29/06/2012 αμοιβές στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

5. Εξελέγησαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, ο κ. Βασίλειος Πάλμος του Ηλία, με ΑΜ ΣΟΕΛ 33311 ΚΑΙ Α.Δ.Τ. Π 723608/92 ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας και ο κ. Κωνσταντίνος Αποστόλου του Αποστόλου, με ΑΜ ΣΟΕΛ 32901 και Α.Δ.Τ. Ρ 539330/95 ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής της εταιρείας για τη χρήση από 01/01/2012 έως 31/12/2012.

6. Εξελέγησαν ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 3693/2008 τα ακόλουθα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου:

α) Ευφροσύνη Βαρβέρη του Ευαγγέλου, μη εκτελεστικό μέλος

β) Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου, μη εκτελεστικό μέλος

γ) Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος.

 

Χαλάνδρι, 29 Ιουνίου 2012