«Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 31/05/2012

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 31/05/2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 85,94% (16.164.745) μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μέτοχοι της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

1. Αποφασίστηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η ανάκληση των μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εκλέχθηκε με την από 30/06/2009 απόφαση της Τακτική Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων και η θητεία του οποίου έληγε την 30/06/2012. Εκλέχτηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παριστάμενους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, νέο εξαμελές Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελούμενο από τα ακόλουθα μέλη.

  1. Νικόλαος – Ελευθέριος Βαρβέρης του Ευαγγέλου
  2. Αγγέλα Βαρβέρη συζ. Νικολάου Βαρβέρη
  3. Ευφροσύνη Βαρβέρη του Ευαγγέλου
  4. Γεώργιος Ντανάκας του Χρήστου
  5. Γεώργιος Βασιλειάδης του Κωνσταντίνου
  6. Κωνσταντίνος Καραγκούνης του Θεοδώρου

Στη συνέχεια αποφασίστηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3016/2002, όπως οριστούν εκ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου οι κ.κ. Γεώργιος Ντανάκας και Κωνσταντίνος Καραγκούνης ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη αυτού. Η θητεία των μελών του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, ήτοι λήγει την 31η Μαΐου 2015, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920 και το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

2. Αποφασίσθηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η μείωση της αμοιβής του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το διάστημα από 01/07/2012 – 30/06/2013 κατά ποσοστό 25,08% επί των μηνιαίων καταβαλλόμενων αποδοχών του

3. Αποφασίστηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, να μη ληφθεί απόφαση σχετικά με την παροχή από την Εταιρεία εγγύησης και/ ή εμπράγματης ασφάλειας υπέρ των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου καθώς δεν παρίσταται ανάγκη στην παρούσα φάση για την παροχή τέτοιων εγγυήσεων.

 

Χαλάνδρι, 31 Μαΐου 2012