ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε»

 ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε»

 

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία :

Πατρώνυμο :

Εκπρόσωπος (για νομικά πρόσωπα) :

Πιστοποιητικό : Α.Δ.Τ                             Α.Φ.Μ.:                         Δ.Ο.Υ

Διεύθυνση/Έδρα :

Τηλέφωνο επικοινωνίας/Αρμόδιος :

Αριθμός μερίδας Σ.Α.Τ. :

Αριθμός μετοχών :

 

όσες συνολικά θα έχω δικαίωμα ψήφου κατά την «ημερομηνία

καταγραφής», ως αυτή ορίζεται στο άρθρο 28α παρ. 4 Κ.Ν. 2190/20

(ακριβής αριθμός μετοχών)

 

έλαβα γνώση της Προσκλήσεως της Έκτακτης Γενικής Συνελεύσεως της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» (εφεξής «η Εταιρεία») η οποία θα λάβει χώρα την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου, και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, ή οποτεδήποτε άλλοτε, λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης και δηλώνω ότι προτίθεμαι να μετάσχω σε αυτήν και να ασκήσω το σύνολο των δικαιωμάτων ψήφου που απορρέουν από τις ανωτέρω δηλωθείσες μετοχές μου, κατά τον Νόμο και το Καταστατικό της Εταιρείας, δι’ αντιπροσώπου και προς τούτο, παρέχω με την παρούσα

1.στον/στην                                                                του

διεύθυνση:

 

2.στον/στην                                                                                               του

διεύθυνση:

 

3.στον/στην                                                     του

διεύθυνση:

 

την εντολή, την πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα όπως ο ανωτέρω/οι ανωτέρω, ενεργώντας από κοινού ή χωριστά ο καθένας, με εκπροσωπήσει/σουν στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας  Α.Ε. που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012, και ώρα 10:00 στα γραφεία της εταιρείας στο Χαλάνδρι Αττικής, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50, ή οποτεδήποτε άλλοτε, λόγω διακοπής, αναβολής, συνεχίσεως ή επαναλήψεως της αρχικώς ορισθείσης, λάβει/oυν μέρος στη συζήτηση, ψηφίσει/ουν επ’ ονόματι και για λογαριασμό μου εφ’ όλων των θεμάτων της ημερησίας διατάξεως κατά την κρίση του/τους, ασκήσει/σουν κάθε δικαίωμά μου απορρέον από την ιδιότητά μου ως μετόχου της εταιρείας και εν γένει ενεργήσει/σουν οτιδήποτε είναι ή παραστεί αναγκαίο για τη νόμιμη συμμετοχή μου στη συζήτηση, στην ψηφοφορία και στη λήψη αποφάσεων στα πλαίσια της Γενικής Συνέλευσης και για την ολοκλήρωση των εργασιών της.

Εγκρίνω από τώρα και αναγνωρίζω ως νόμιμη, έγκυρη, ισχυρή και δεσμευτική κάθε ενέργεια του/των ανωτέρω αντιπροσώπου/ων, η οποία θα γίνει στο πλαίσιο αυτής της εξουσιοδοτήσεως.

Η παρούσα δεν θα ισχύει σε περίπτωση που παρασταθώ αυτοπροσώπως στην ανωτέρω Γενική Συνέλευση.

 

2012

(Τόπος) (Ημερομηνία)

Ο/Η ΜΕΤΟΧΟΣ

 

Παρακαλούμε όπως η παρούσα Δήλωση – Εξουσιοδότηση αποσταλεί στην Εταιρεία είτε τηλεομοιοτυπικώς στον αριθμό fax 210 80 36 837 είτε κατατεθεί στa γραφεία της έδρας της εταιρείας, επί της οδού Αναπαύσεως αριθ. 50 στο Χαλάνδρι Αττικής, τρεις (3) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημερομηνία της Γενικής Συνελεύσεως, ήτοι μέχρι την 12η Νοεμβρίου 2012, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.