Αποφάσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 15/11/2012

Σύμφωνα με το άρθρο 4.1.3.3 του Κανονισμού του Χ.Α. και το άρθρο 32 του ν. 2190/1920, ανακοινώνεται ότι πραγματοποιήθηκε στις 15/11/2012 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.» στα γραφεία της εταιρείας (Χαλάνδρι, οδός Αναπαύσεως αριθ. 50, 2ος όροφος) και παρέστησαν τρεις (3) μέτοχοι εκπροσωπούντες το 85,94% (16.164.745 μετοχές επί συνόλου 18.810.000 μετοχών) του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Οι μέτοχοι της «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ -MODA BAGNO Α.Ε.» έλαβαν τις κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα:

        1.Αποφασίστηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παρισταμένους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, η εκλογή ενός ακόμη μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και κατά συνέπεια το διοικητικό συμβούλιο καθίσταται επταμελές σύμφωνα και με τον προβλεπόμενο από το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας αριθμό των μελών.

Εκλέχτηκε ομόφωνα από τους τρεις (3) παριστάμενους μετόχους, ήτοι με ψήφους 16.164.745 επί συνόλου 18.810.000 έναντι καμίας (0) αρνητικής και με ποσοστό 85,94%, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου η κα Γώγου Παναγιώτα του Ηλία. Η θητεία του ως άνω μέλους θα λήξει ταυτόχρονα με αυτή του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, ήτοι την 31η Μαΐου 2015, δυνάμενη να παραταθεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη τακτική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 2190/1920 και το άρθρο 9 παρ. 1 του καταστατικού της εταιρείας.

2. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων.

Χαλάνδρι, 15 Νοεμβρίου 2012