Ανακοίνωση Αριθμού Μετοχών και Δικαιωμάτων Ψήφου

Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.

 

Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO ΕΙΔΗ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΩΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «Ν. ΒΑΡΒΕΡΗΣ – MODA BAGNO Α.Ε.», γνωστοποιεί, βάσει του άρθρου 27 παρ. 3 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει, ότι ο συνολικός αριθμός των μετοχών και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, στις 03/05/2012, ημερομηνία της Πρόσκλησης των μετόχων στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την 31η Μαΐου 2012, ανέρχεται σε 18.810.000 κοινές μετοχές με ισάριθμα δικαιώματα ψήφου.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Χαλάνδρι, 03/05/2012’